SEO技术博客生活随笔↬长洲区历任区委书记、历届区长

长洲区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-07-31 20:27【生活随笔】快速评论

长洲区历任区委书记

长洲区历任区长

任期时间 官员姓名
           - 至今 黎云
  黎永益
  包军
   
   
 

长洲区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2013.08 - 至今 唐云凯
2010.03 - 2013.06 覃震西
2009.02 - 覃颂
2006.07 - 2009.01 吴浩岭
   

长洲区长的级别:正处级

- END -