SEO技术博客生活随笔↬兴安县历任县委书记、历届县长

兴安县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 20:29【生活随笔】快速评论

兴安县历任县委书记

兴安县历任县长

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 罗永东
            - 2011.06 王建毅
2006.07 - 粟定成
  唐柳林
 

兴安县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
            - 至今 阳明
2002.10 - 2006.07 粟定成
   
   
   

兴安县长的级别:正处级

- END -