SEO技术博客生活随笔↬资源县历任县委书记、历届县长

资源县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 20:31【生活随笔】快速评论

资源县历任县委书记

资源县历任县长

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 文飞
2007.07 - 2011.06 黄永跃
   
   
   
 

资源县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2012.08 - 至今 韦绍艺
2010.03 - 2012.07 陈代昌
2006.10 - 2007.07 黄永跃
   
   

资源县长的级别:正处级

- END -

  • 福利公众号
  • 扫一扫有惊喜