SEO技术博客生活随笔↬邕宁区历任区委书记、历届区长

邕宁区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-07-31 20:36【生活随笔】快速评论

邕宁区历任区委书记

邕宁区历任区长

任期时间 官员姓名
2013.09 - 至今 唐咸兴
2011.06 - 2013.09 王永超
2004.07 - 2009.09 温达勤
   
   
 

邕宁区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2013.10 - 至今 邓娟娟
2010.03 - 2013.09 蓝建东
  黄宁
2002.10 - 2005.03 温达勤
   

邕宁区长的级别:正处级

- END -