SEO技术博客生活随笔↬天等县历任县委书记、历届县长

天等县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 20:42【生活随笔】快速评论

天等县历任县委书记

天等县历任县长

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 吴强
2004.12 - 2011.06 雷海良
   
   
   
 

天等县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2011.08 - 至今 黄国夫
2006.10 - 2011.06 蓝晓
2001.03 - 韦昌鸿
1998.08 - 2001.01 施汉飞
   

天等县长的级别:正处级

- END -