SEO技术博客生活随笔↬昭平县历任县委书记、历届县长

昭平县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 20:42【生活随笔】快速评论

昭平县历任县委书记

昭平县历任县长

任期时间 官员姓名
2014.01 - 至今 张誉夫
2011.06 - 2014.01 陈有辉
2009.11 - 2011.05 迟威
   
   
 

昭平县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2011.08 - 至今 刘秋梅
2005.09 - 2011.06 陈有辉
   
   
   

昭平县长的级别:正处级

- END -