SEO技术博客生活随笔↬环江毛南族自治县历任县委书记、历届县长

环江毛南族自治县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 20:44【生活随笔】快速评论

环江毛南族自治县历任县委书记

环江毛南族自治县历任县长

任期时间 官员姓名
2013.06 - 至今 黄荣彪
2012.01 - 2013.06 蒋向明
2009.11 - 2011.12 吴晓丽
   
   
 

环江县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2012.01 - 至今 黄炳峰
   
   
   
   

环江县长的级别:正处级

- END -