SEO技术博客生活随笔↬钦南区历任区委书记、历届区长

钦南区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-07-31 20:50【生活随笔】快速评论

钦南区历任区委书记

钦南区历任区长

任期时间 官员姓名
            - 至今 黄球
2011.05 - 林海波
2009.02 - 黄寿贵
   
   
 

钦南区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2011 - 至今 黄光发
2010.02 - 2011.05 林海波
   
   
   

钦南区长的级别:正处级

- END -