SEO技术博客生活随笔↬柳南区历任区委书记、历届区长

柳南区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-07-31 20:59【生活随笔】快速评论

柳南区历任区委书记

柳南区历任区长

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 甘毅
2009.02 - 2011.06 张云
   
   
   
 

柳南区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2013.11 - 至今 曾智
             - 2013.11 袁东升
2001.02 - 2006.07 焦耀光
   
   

柳南区长的级别:正处级

- END -

  • 福利公众号
  • 扫一扫有惊喜