SEO技术博客生活随笔↬西林县历任县委书记、历届县长

西林县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 21:14【生活随笔】快速评论

西林县历任县委书记

西林县历任县长

任期时间 官员姓名
            - 至今 黄建南
2002.10 - 2006.08 黄建宁
   
   
   
 

西林县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2012.08 - 至今 黄林
2011.03 - 2012.06 韦晓新
   
   
   

西林县长的级别:正处级

- END -