SEO技术博客生活随笔↬灵山县历任县委书记、历届县长

灵山县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 21:16【生活随笔】快速评论

灵山县历任县委书记

灵山县历任县长

任期时间 官员姓名
2012.11 - 至今 廖应灿
2009.11 - 2012.10 潘雪红
2006.07 - 李跃飞
   
   
 

灵山县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 苏英权
2010.02 - 2011.06 李从佳
2006.09 - 2010.01 潘雪红
   
   

灵山县长的级别:正处级

- END -