SEO技术博客生活随笔↬全州县历任县委书记、历届县长

全州县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 21:19【生活随笔】快速评论

全州县历任县委书记

全州县历任县长

任期时间 官员姓名
2013.06 - 至今 陈立华
             - 2013.06 贺志刚
  蒋炳穗
   
   
 

全州县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2009.03 - 至今 蒋昌桂
  贺志刚
   
   
   

全州县长的级别:正处级

- END -