SEO技术博客生活随笔↬永福县历任县委书记、历届县长

永福县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-07-31 21:20【生活随笔】快速评论

永福县历任县委书记

永福县历任县长

任期时间 官员姓名
2011.06 - 至今 黄永跃
            - 2011.06 文建中
2005.08 - 2009.01 赵德明
   
   
 

永福县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2013.05 - 至今 王 芳
2009.02 - 蒋文明
   
   
   

永福县长的级别:正处级

- END -

  • 福利公众号
  • 扫一扫有惊喜