SEO技术博客生活随笔↬资溪县历任县委书记、历届县长

资溪县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-08-01 20:47【生活随笔】快速评论

资溪县历任县委书记

资溪县历任县长

任期时间 官员姓名
2019.07 - 至今 黄智迅
   
2011.05 - 2016.08 徐国义
   
1997.10 - 2000.03 黄德宪
 

资溪县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
   
- 2019.07 黄智迅
   
   
2006.05 - 2011.05 徐国义
   
1992.10 - 1997.10 黄德宪

资溪县长的级别:正处级

- END -