SEO技术博客生活随笔↬南城县历任县委书记、历届县长

南城县历任县委书记、历届县长

历任官员2020-08-01 21:11【生活随笔】快速评论

南城县历任县委书记

南城县历任县长

任期时间 官员姓名
2016.08 - 至今 王小林
2011.06 - 2016.07 胡领高
   
   
   
 

南城县委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2016.09 - 至今 汪华辉
2011.09 - 2016.08 王小林
   
   
   

南城县长的级别:正处级

- END -

  • 福利公众号
  • 扫一扫有惊喜