SEO技术博客生活随笔↬湘东区历任区委书记、历届区长

湘东区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-08-01 21:26【生活随笔】快速评论

湘东区历任区委书记

湘东区历任区长

任期时间 官员姓名
2019.04 - 至今 杨 博
   
2014.08 - 2016.07 姚虎
   
   
 

湘东区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2016.09 - 至今 杨 博
2011.06 - 2016.07 杨劲松
   
   
   

湘东区长的级别:正处级

- END -