SEO技术博客生活随笔↬章贡区历任区委书记、历届区长

章贡区历任区委书记、历届区长

历任官员2020-08-01 21:39【生活随笔】快速评论

章贡区历任区委书记

章贡区历任区长

任期时间 官员姓名
2019.03 - 至今 高世文
   
2015.12 - 2017.12 刘文华
   
   
 

章贡区委书记的级别:正处级

任期时间 官员姓名
2016.08 - 至今 连天浪
2012.12 - 2016.08 赖正文
   
   
   

章贡区长的级别:正处级

- END -